با هدف ارتقای سرمایه اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس
جهت دانش آموزان پایه هشتم در آموزشگاههای دخترانه مکتب الزهرا و پسرانه مفتح
اهداف عملیاتی این طرح عبارتند از:
• ارتقای توانمندی های دانش آموزان
– افزایش شناخت نسبت به مسائل و آسیب های اجتماعیِ دانش آموزان
– اصلاح نگرش در جهت جمع گرایی و کارگروهی
– افزایش مهارت های کارگروهی و مشارکتی
• ایجاد و توسعه ظرفیت های مشارکت دانش آموزان برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوجوانان
– ایجاد ظرفیت برای تمرین و انجام فعالیت های مشارکتی
– ایجاد سازوکار تشویقی ابتکارات جمعی دانش آموز
– ایجاد و توسعه شبکه روابط مشارکتی دانش آموزان در کل کشور